ตัวชี้วัดย่อย : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด (SOE65)